Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnowa

CategoriesAktualności

Zgodnie z zarządzeniem  nr 123/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie odstąpienia od realizacji zadania

– Odstępuje się do odwołania od realizacji w 2020 r. zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej pn.: WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2020”.

 

– Traci moc zarządzenie nr 101/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w 2020 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Bartosz Bykowski – Urząd Miasta Tarnowa