Statut UTW

AKTUALNY  STATUT STOWARZYSZENIA UTW  WPISANY DO KRS – MAJ 2022 R.

STATUT STOWARZYSZENIA

Tekst jednolity statutu uwzględniający pierwotne brzmienie przyjęte w dniu 24 lipca 2008 r. i
zmiany wprowadzone uchwałami Zebrania Założycieli podjętymi w dniu 3 listopada 2008 r.,
a także uchwałami podjętymi przez Walne Zebranie Członków w dniu 30 marca 2009 roku
oraz w dniu 27 stycznia 2015 r. i 20 stycznia 2017r.a także 25 kwietnia 2022r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Nauk Stosowanych
z nazwą skróconą : Uniwersytet Trzeciego Wieku przy ANS zwane dalej Stowarzyszeniem,
działa na mocy przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.
U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
§ 3.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną;
2. Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie strzeżone
3. Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Uniwersytet
Trzeciego Wieku przy Akademii Nauk Stosowanych oraz pieczęci podłużnej z nazwą
i adresem Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki oraz przyznawać dyplomy, tytuły i nagrody,
a także nadawać odznaczenia i medale na zasadach ogólnych w statucie i przepisach
szczególnych.
5. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich
według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 4.
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych praw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków
w miarę potrzeb.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.
3. Decyzję w sprawie podjęcia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, po
zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna wydaje opinię o zasadności podjęcia działalności gospodarczej
kierując się w szczególności względami bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz
okresowo bada wyniki ekonomiczne tej działalności.
5. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone mogą być wyłącznie na realizację
statutowych celów Stowarzyszenia.
§ 5.
1. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów.
3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 6.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach działania.

Rozdział II. Cele i sposoby działania
§ 7.
Celami Stowarzyszenia jest działalność naukowa, propagatorska, edukacyjna, szkoleniowa
i promocyjna w zakresie:
1) nauki, edukacji, oświaty, w tym nauki języków obcych, wiedzy ekonomicznej,
informatyki, oraz prawa;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społecznościami, w tym z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju
i na świecie;
4) ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, sportu,
zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu;
5) krajoznawstwa i turystyki oraz organizacji aktywnego wypoczynku członków,
6) działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych;
7) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
w tym działań wspomagających rozwój demokracji;
8) promocji i organizacji wolontariatu;
9) działań na rzecz upowszechniania i organizowania współpracy międzypokoleniowej;
§ 8.
Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej;
2) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej
i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków
Stowarzyszenia;
3) tworzenie klubów regionalnych;
4) organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, debat,
wystaw, koncertów, imprez rekreacyjno-sportowych;
5) organizowanie, finansowanie i popieranie działalności promocyjnej, informacyjnej
zbieżnej z celami Stowarzyszenia;
6) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, mającej na celu
propagowanie rozwoju i propagowanie idei przyświecających celom Stowarzyszenia;
7) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi
w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi
w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami
wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
8) tworzenie funduszy celowych (fundusz samopomocy, fundusz stypendialny).
9) tworzenie grup samopomocowych;
10) wspieranie finansowe, materialne i logistyczne osób starszych będących w potrzebie.
11) organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, krajoznawczych
i turystycznych;
12) prowadzenie działalności doradczej;
13) organizowanie imprez okolicznościowych;
14) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, instytucji, organizacji;

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej
Polskiej lub cudzoziemiec, zainteresowany i popierający idee oraz cele Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Zwyczajnych;
2) Wspierających;
3) Honorowych;
§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba w wieku powyżej
50 lat, akceptująca statut Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być jedynie osoba posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
3. Kandydat na członka zwyczajnego składa pisemną i własnoręcznie podpisaną
deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
4. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje
Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
5. Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków
zwyczajnych Stowarzyszenia – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
§ 12.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i
programu;
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) wpłacenia opłaty wpisowej oraz regularnego opłacania składek członkowskich i
innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;
4) troski o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz;
5) dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia;
§ 13.
Członek zwyczajny ma prawo:
1) zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej kandydatury na członków władz
Stowarzyszenia;
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (posiadać czynne i bierne
prawo wyborcze);
3) uczestniczyć w zebraniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w ramach przyjętych
procedur;
4) nosić odznakę organizacyjną,
5) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich
do władz nadrzędnych z wyłączeniem decyzji, od których statut nie przewiduje
odwołania;
6) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
współdecydować o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie
w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
7) uzyskiwać informację od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich
działalności;
§ 14.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba
prawna – zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała
na jego rzecz wsparcie finansowe lub rzeczowe, a także logistyczne, merytoryczne lub
inne.
2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
4. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie pisemnej deklaracji
przystąpienia do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi. Wzór deklaracji ustala Zarząd
Stowarzyszenia.
5. Od decyzji o odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenia –
przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Wlanego Zebrania Członków w terminie
czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
6. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego
przedstawiciela.
7. Członkowie wspierający mają prawo do aktywnej współpracy, także w formule
słuchacza uczestniczącego we wszystkich działaniach statutowych Stowarzyszenia na
rzecz swoich członków.
8. Członkowie wspierający w formule słuchacza mają obowiązek wpłaty na rzecz
Stowarzyszenia tzw. „czesnego” w wysokości ustalonej przez Zarząd w danym roku
kalendarzowym.
9. Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
2) pozbawienia statusu członka wspierającego przez Sąd Koleżeński w drodze uchwały;
3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
4) śmierci członka wspierającego będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego pełnej
zdolności do czynności prawnych bądź pozbawienia praw publicznych;
5) zaprzestał zadeklarowanego wsparcia na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z §14 ustęp
1, lub zalega – w okresie dłuższym niż sześć miesięcy – z płaceniem tzw. „czesnego”
10. Przyczyną uzasadniającą pozbawienie statusu członka wspierającego jest trwałe
zaprzestanie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, do których członek wspierający się
zobowiązał. Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w
drodze uchwały – na wniosek zainteresowanego.
11. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu statusu członka wspierającego –
przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie
czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
§ 15.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w rozwój idei promowanych przez Stowarzyszenie lub w inny
szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego.
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Nadanie bądź pozbawienie statusu członka honorowego Stowarzyszenia następuje
w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków – na wniosek Zarządu.
§ 16.
Członkowie honorowi mogą uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniach Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
§ 17.
Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania statutu oraz innych
uchwalonych w oparciu o statut regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia pod rygorem
utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.
§ 18.
1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje w wyniku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji,
2) zalegania – w okresie dłuższym niż sześć miesięcy – z płaceniem składek
członkowskich lub nie wywiązywania się z innych świadczeń,
3) utraty praw obywatelskich,
4) wykluczenia z grona członków,
5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
będącego osoba prawną.
2. Wykluczenie z listy członków następuje w drodze uchwały Sądu Koleżeńskiego, od
której służy odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego
Zebrania o wykluczeniu jest ostateczna. Uchwała o wykluczeniu może zostać podjęta
w szczególności w przypadkach:
1) rażącego naruszenia postanowień statutu;
2) działania na szkodę Stowarzyszenia;
3) popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia;
4) utraty praw obywatelskich.
Rozdział IV. Struktura organizacyjna władz
§ 19.
1. Władze Stowarzyszenia stanowią:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.
2. Merytorycznym organem doradczym władz Stowarzyszenia jest Rada Programowa
oraz Rada Słuchaczy.
§ 20.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów, w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję w wybieralnych władzach
Stowarzyszenia wszystkich szczebli.
3. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 21.
1. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, o ile zachodzi taka potrzeba – istnieje możliwość dokooptowania
w to miejsce innego członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
2. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 2/5
liczby członków pochodzących z wyboru w składzie danej władzy.
3. Decyzja o dokooptowaniu członków wymaga akceptacji najbliższego Walnego
Zebrania Członków.
4. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się w trybie opisanym w ust. 1, 2 i jeżeli do
końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, licząc od dnia powstania wakatu
we władzach Stowarzyszenia.
§ 22.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawczo – wyborcze) lub
nadzwyczajne (dla załatwienia bieżących spraw).
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie honorowi;
2) z głosem doradczym – pozostali członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia
członków prezes w porozumieniu z Zarządem, co najmniej na czternaście dni przed
terminem Walnego Zebrania, w sposób określony w regulaminie Walnego Zebrania
Członków.
§ 23.
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako:
1) zwyczajne, sprawozdawczo – wyborcze, raz na 4 lata;
2) zwyczajne, sprawozdawcze lub w przypadku wyborów uzupełniających do władz
sprawozdawczo – wyborcze, jeden raz w roku;
3) nadzwyczajne, dotyczące istotnych spraw organizacyjnych stowarzyszenia zgodnie
z § 26 Statutu – w terminie 1 miesiąca.
4) nadzwyczajne, na podstawie Statutu, wynikające z możliwości odwołania się osoby
od decyzji władz Stowarzyszenia w terminie do 3 miesięcy od złożenia odwołania.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
§ 24.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków;
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później niż
pierwszy termin, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego
Zebrania Członków.
§ 25.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia;
2) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia;
3) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz
Stowarzyszenia;
4) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków tych władz.
5) podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia bądź rozwiązania organu
doradczego Stowarzyszenia;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy
udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia;
8) nadawanie i pozbawianie – na wniosek Zarządu – statusu członka honorowego
Stowarzyszenia;
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z listy
członków Stowarzyszenia;
10) nadawanie odznaczeń i medali;
11) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia w
przypadku jego likwidacji;
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 26.
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek 1/3 spośród ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu trzech miesięcy
od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1, pkt. 2 i 3.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do których zostało
zwołane.
5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezydium w składzie:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.
§ 27.
Zarząd będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami
Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działalność
odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 28.
1. Zarząd Stowarzyszenia liczy co najmniej trzy osoby i nie więcej niż siedem osób.
2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków, określając liczebność Zarządu
w danej kadencji w zgodzie z ust.1.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród swojego grona
prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
4. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
5. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych
Stowarzyszenia;
3) bieżący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;
4) powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż jeden raz w
miesiącu, lub na wniosek Zarządu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Szczegółowe zasady określa regulamin zarządu.
§ 29.
1. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Zarządu.
2. Strukturę organizacyjną Biura oraz podział kompetencji jego pracowników ustala
Zarząd na wniosek Prezesa.
3. Funkcję koordynatora i pracowników biura mogą wykonywać członkowie Zarządu lub
osoby z zewnątrz, odpłatnie lub nieodpłatnie.
4. Pracowników biura może zatrudnić Prezes zarządu Stowarzyszenia na podstawie
umowy o pracę lub w formie umowy cywilnoprawnej.
§ 30.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
2) realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego
Zebrania Członków;
3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz przygotowywanie
rocznych sprawozdań z działalności;
5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań
z działalności;
6) podejmowanie uchwał o powołaniu lub odwołaniu członków organów doradczych,
7) prowadzenie spraw członkowskich, w tym ewidencji członków Stowarzyszenia;
8) kontrola merytoryczna i finansowa realizacji projektów oraz ustalanie
koordynatorów projektów;
9) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub
wspierających Stowarzyszenia;
10) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
i ruchomego Stowarzyszenia;
11) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu;
12) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych
i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia
do tych organizacji i na spotkania zagraniczne;
13) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;
14) podejmowanie uchwał o przyznaniu dyplomu, tytułu lub nagrody;
15) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie odznaczeń, medali itp.
16) składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania ze swojej
działalności – 1 raz do roku w terminie do. końca pierwszego kwartału.
§ 31.
1. Do zakresu działania prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
2) kierowanie pracami Zarządu;
3) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji rocznego sprawozdania
z działalności;
4) koordynowanie pracy Stowarzyszenia w tym działalności jednostek organizacyjnych,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
6) organizowania i prowadzenie statutowej działalności gospodarczej;
7) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych
organizacji.
2. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę
obejmuje na ten okres jeden z wiceprezesów Stowarzyszenia wskazany przez Zarząd.
§ 32.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 – 5 osób spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. Ilość członków
Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna:
1) przeprowadza raz w roku kontrolę działalności finansowej Stowarzyszenia,
2) składa na Walnym Zebraniu Członków wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium władzom Stowarzyszenia,
3) jest uprawniona do opiniowania w przedmiocie wyboru podmiotu dokonującego
badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami
o rachunkowości.
4) kontroluje zgodność działalności Zarządu ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania
i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5) wydaje zalecenia oraz żąda wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu (Prezydium) z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Walnemu
Zebraniu Członków.
6. Szczegółową organizację, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa
regulamin opracowany przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne
Zebranie Członków.
§ 33.
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków spoza Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ilość członków Sądu Koleżeńskiego
ustala Walne Zebranie Członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego na pierwszym
posiedzeniu.
3. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie wniosków Zarządu Stowarzyszenia w wykluczenie członkostwa ze
Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i orzekanie w sprawach spornej interpretacji zapisów w statucie oraz
uchwałach organów Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie i orzekanie w sprawach spornych między członkami Stowarzyszenia;
4) Sąd Koleżeński działa w oparciu o opracowany przez siebie i zatwierdzony przez
Walne Zebranie Członków regulamin.
§ 34.
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) Upomnienia;
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 35.
1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.
2. Wszelkie odwołania skierowane do Walnego Zebrania Członków rozpatrywane są na
najbliższym jego posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od
wniesienia odwołania.
3. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia nie może zostać ponownie członkiem
Stowarzyszenia przed upływem 2 lat od dnia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział V. Majątek i fundusze
§ 36.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 37.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie;
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3) darowizny, dotacje, zapisy i spadki;
4) granty i subwencje;
5) wpływy z działalności statutowej w tym z odpłatnej działalności statutowej;
6) dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia winny być przechowywane – za
wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego – w banku na rachunku Stowarzyszenia.
Biuro Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań
Stowarzyszenia.
3. Składki członkowskie ustala się w wymiarze rocznym i wnosi z góry nie później niż
do końca stycznia za rok bieżący. Na wniosek członka składka może być wniesiona w
dwu równych ratach płatnych do końca stycznia i końca lipca za rok bieżący.
4. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz
składki członkowskie w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia
o przyjęciu na członka.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 38.
Zabrania się dokonywania czynności, o których mowa w art. 20 pkt. 7 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 873 z póź. zm.):
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz małżonków,
krewnych i powinowatych tych osób jak również osobom związanym
z wymienionymi osobami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; zwanymi dalej
„osobami bliskimi”;
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom i pracownikom, o których mowa
w punkcie 1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeśli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych zasadach;
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób i ich bliskich, o których
mowa w punkcie 1) chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu Stowarzyszenia;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.
§ 39.
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych, w tym do
podpisywania pism i dokumentów związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia
upoważniony jest jednoosobowo prezes Zarządu Stowarzyszenia lub, w przypadku
uzasadnionej nieobecności prezesa, dwóch członków Zarządu, w tym jeden
z wiceprezesów Zarządu.
2. Do ważności składanych oświadczeń woli, nabywania praw i zaciągania zobowiązań
w sprawach zwykłego zarządu wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa
łącznie ze skarbnikiem lub innym członkiem Zarządu.
3. W sprawach przekraczających zwykły Zarząd, konieczne są trzy podpisy: dwóch
członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz obligatoryjnie podpis
skarbnika.
§ 40.
Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących,
a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizacyjnych i korzystać z osiąganych
dochodów na cele statutowe za akceptacją Walnego Zebrania Członków.
Rozdział VI. Zmiana statusu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 41.
1. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu lub zmian w statucie oraz uchwała w sprawie
rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku wymaga większości
kwalifikowanej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem trybu
określonego w § 24.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te
zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do
zawiadomienia określonego w § 22 ust. 4 statutu należy załączyć projekty stosownych
uchwał.
3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od chwili wpisania do
KRS.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
5. Wraz z rozwiązaniem Stowarzyszenia rozwiązaniu ulegają wszystkie jednostki
organizacyjne Stowarzyszenia oraz jego organy doradcze.
6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz innych spraw
nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm. )

Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 42.
1. W uzasadnionych przypadkach, władze statutowe mogą odbywać swoje zebrania w
trybie on-line przy użyciu odpowiednich środków komunikacji elektronicznej.
2. Termin Walnego Zebrania Członków może być przesunięty w czasie zgodnie
z odrębnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, stanami klęski
żywiołowej lub zagrożeniem epidemicznym.
3. Walne Zebranie Członków po uchwaleniu zmian w statucie, zobowiązuje prezesa
Zarządu do niezwłocznego opracowania tekstu jednolitego statutu.

————————————————————————————————————————

 

 

————————————————————————————————————————————-