Statut UTW

AKTUALNY  STATUT STOWARZYSZENIA UTW  4 października 2023 r.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy
Akademii Tarnowskiej
w Tarnowie

STATUT STOWARZYSZENIA

Tekst jednolity statutu uwzględniający pierwotne brzmienie przyjęte w dniu 24 lipca 2008 r. i zmiany wprowadzone uchwałami Zebrania Założycieli podjętymi w dniu 3 listopada 2008 r., a także uchwałami podjętymi przez Walne Zebranie Członków w dniu 30 marca 2009 roku oraz w dniu 27 stycznia 2015 r. i 20 stycznia 2017r.a także 25 kwietnia 2022r.oraz 27 kwietnia 2023r.i  4 października 2023r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Tarnowskiej w Tarnowie z nazwą skróconą : Uniwersytet Trzeciego Wieku przy AT zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3.

1.         Stowarzyszenie posiada osobowość prawną;

2.         Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie strzeżone

3.         Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Tarnowskie w Tarnowie  oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.

4.         Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki oraz przyznawać dyplomy, tytuły i nagrody, a także nadawać odznaczenia i medale na zasadach ogólnych w statucie i przepisach szczególnych.

5.         Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 4.

1.         Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych praw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków w miarę potrzeb.

2.         Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

3.         Decyzję w sprawie podjęcia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

4.         Komisja Rewizyjna wydaje opinię o zasadności podjęcia działalności gospodarczej kierując się w szczególności względami bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz okresowo bada wyniki ekonomiczne tej działalności.

5.         Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone mogą być wyłącznie na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 5.

1.         Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2.         Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów.

3.         Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

Rozdział II. Cele i sposoby działania

§ 7.

Celami Stowarzyszenia jest działalność naukowa, propagatorska, edukacyjna, szkoleniowa
i promocyjna w zakresie:

1)        nauki, edukacji, oświaty, w tym nauki języków obcych, wiedzy ekonomicznej, informatyki, oraz prawa;

2)        kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

3)        działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, w tym z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju i na świecie;

4)        ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, sportu, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu;

5)        krajoznawstwa i turystyki oraz organizacji aktywnego wypoczynku członków,

6)        działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych;

7)        upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
w tym działań wspomagających rozwój demokracji;

8)        promocji i organizacji wolontariatu;

9)        działań na rzecz upowszechniania i organizowania współpracy międzypokoleniowej;

§ 8.

Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe poprzez:

1)        prowadzenie działalności edukacyjnej;

2)        propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia;

3)        tworzenie klubów regionalnych;

4)        organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, debat, wystaw, koncertów, imprez rekreacyjno-sportowych;

5)        organizowanie, finansowanie i popieranie działalności promocyjnej, informacyjnej zbieżnej z celami Stowarzyszenia;

6)        organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, mającej na celu propagowanie rozwoju i propagowanie idei przyświecających celom Stowarzyszenia;

7)        współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi
w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi
w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;

8)        tworzenie funduszy celowych (fundusz samopomocy, fundusz stypendialny).

9)        tworzenie grup samopomocowych;

10)    wspieranie finansowe, materialne i logistyczne osób starszych będących w potrzebie.

11)    organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, krajoznawczych
i turystycznych;

12)    prowadzenie działalności doradczej;

13)    organizowanie imprez okolicznościowych;

14)    występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, instytucji, organizacji;

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

1.         Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub  cudzoziemiec, zainteresowany i popierający idee oraz cele Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2.         Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem ust.3.

3.         Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)        Zwyczajnych;

2)        Wspierających;

3)        Honorowych;

§ 11.

1.         Członkiem zwyczajnym  Stowarzyszenia może zostać każda osoba w wieku powyżej 50 lat, akceptująca statut Stowarzyszenia.

2.         Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

3.         Kandydat na członka zwyczajnego składa pisemną i własnoręcznie podpisaną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

4.         O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

5.         Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

§ 12.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)        aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu;

2)        przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)        wpłacenia opłaty wpisowej oraz regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;

4)        troski o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz;

5)        dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia;

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo:

1)        zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej kandydatury na członków władz Stowarzyszenia;

2)         wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (posiadać czynne i bierne prawo wyborcze);

3)        uczestniczyć w zebraniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia, korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w ramach przyjętych procedur;

4)        nosić odznakę organizacyjną,

5)        zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich do władz nadrzędnych z wyłączeniem decyzji, od których statut nie przewiduje odwołania;

6)        zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia, współdecydować o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;

7)        uzyskiwać informację od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności;

§ 14.

1.        Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna – zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz wsparcie finansowe lub rzeczowe, a także logistyczne, merytoryczne lub inne.

2.         Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

3.         Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

4.         Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi. Wzór deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia.

5.         Od decyzji o odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenia – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Wlanego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

6.         Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

7.         Członkowie wspierający mają prawo do aktywnej współpracy, także w formule słuchacza uczestniczącego we wszystkich działaniach statutowych Stowarzyszenia na rzecz swoich członków.

8.      Członkowie wspierający w formule słuchacza mają obowiązek wpłaty na rzecz Stowarzyszenia  tzw. „czesnego” w wysokości ustalonej przez Zarząd w danym roku kalendarzowym. Każdy członek wspierający w formule słuchacza może w dowolnym czasie zostać członkiem zwyczajnym UTW po wpłaceniu opłaty wpisowej i zmianie deklaracji członkowskiej zgodnie z § 11 ustęp 3 Statutu

9.         Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)        dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

2)        pozbawienia statusu członka wspierającego przez Sąd Koleżeński w drodze uchwały;

3)        likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;

4)        śmierci członka wspierającego będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych bądź pozbawienia praw publicznych;

5)        zaprzestania zadeklarowanego wsparcia na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z §14 ustęp 1, lub zalegania – w okresie dłuższym niż sześć miesięcy – z płaceniem tzw. „czesnego”

10.     Przyczyną uzasadniającą pozbawienie statusu członka wspierającego jest trwałe zaprzestanie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, do których członek wspierający się zobowiązał. Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały – na wniosek zainteresowanego.

11.     Od uchwały Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu statusu członka wspierającego – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

§ 15.

1.        Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei promowanych przez Stowarzyszenie lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

2.        Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego.

3.        Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

4.        Nadanie bądź pozbawienie statusu członka honorowego Stowarzyszenia następuje
w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków – na wniosek Zarządu.

§ 16.

Członkowie honorowi mogą uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniach Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 17.

Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania statutu oraz innych uchwalonych w oparciu o statut regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia pod rygorem utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 18.

1.         Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje w wyniku:

1)        złożenia pisemnej rezygnacji,

2)        zalegania – w okresie dłuższym niż sześć miesięcy – z płaceniem składek członkowskich lub nie wywiązywania się z innych świadczeń,

3)        utraty praw obywatelskich,

4)        wykluczenia z grona członków przez Sąd Koleżeński

5)        śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osoba prawną.

2.         Wykluczenie z listy członków następuje w drodze uchwały Sądu Koleżeńskiego, od której służy odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania o wykluczeniu jest ostateczna. Uchwała o wykluczeniu może zostać podjęta w szczególności w przypadkach:

1)        rażącego naruszenia postanowień statutu;

2)        działania na szkodę Stowarzyszenia;

3)        popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia;

4)        utraty praw obywatelskich.

Rozdział IV. Struktura organizacyjna władz

§ 19.

1.         Władze Stowarzyszenia stanowią:

1)        Walne Zebranie Członków;

2)        Zarząd;

3)        Komisja Rewizyjna;

4)        Sąd Koleżeński.

2.         Merytorycznym organem doradczym władz Stowarzyszenia jest Rada Programowa oraz Rada Słuchaczy.

§ 20.

1.         Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.         Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję w wybieralnych władzach Stowarzyszenia wszystkich szczebli.

3.         Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 21.

1.      W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, o ile zachodzi taka potrzeba – istnieje możliwość dokooptowania w to miejsce innego członka zwyczajnego  Stowarzyszenia,

2.      Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru w składzie danej władzy.

3.      Decyzja o dokooptowaniu członków wymaga akceptacji najbliższego Walnego Zebrania Członków.

4.      Uzupełnienie składu władz przeprowadza się w trybie opisanym w ust. 1, 2 i jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, licząc od dnia powstania wakatu we władzach Stowarzyszenia.

§ 22.

1.         Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.         Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawczo – wyborcze) lub nadzwyczajne (dla załatwienia bieżących spraw).

3.         W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)        z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie honorowi;

2)        z głosem doradczym – pozostali członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

4.         O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia członków prezes w porozumieniu z Zarządem, co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania, w sposób określony w regulaminie Walnego Zebrania Członków.

§ 23.

1.         Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

2.         Walne Zebranie Członków  zwołuje się jako:

1)        zwyczajne,  sprawozdawczo – wyborcze,  raz na 4 lata;

2)        zwyczajne, sprawozdawcze lub w przypadku wyborów uzupełniających do władz  sprawozdawczo – wyborcze, jeden raz w roku;

3)        nadzwyczajne,  dotyczące  istotnych spraw organizacyjnych stowarzyszenia zgodnie z § 26 Statutu – w terminie 1 miesiąca.

4)        nadzwyczajne, na podstawie Statutu, wynikające z możliwości odwołania się osoby  od decyzji władz Stowarzyszenia w terminie do 3 miesięcy od złożenia odwołania.

3.        Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 24.

1.         Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:

1)        w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;

2)        w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści  minut później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

2.         W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)        uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia;

2)        uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia;

3)        uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia;

4)        wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków tych władz.

5)        podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia bądź rozwiązania organu doradczego Stowarzyszenia;

6)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

7)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia;

8)        nadawanie i pozbawianie – na wniosek Zarządu – statusu członka honorowego Stowarzyszenia;

9)        rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia;

10)    nadawanie odznaczeń i medali;

11)    podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji;

12)    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;

13)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 26.

1.         Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)        z własnej inicjatywy;

2)         na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3)        na pisemny wniosek 1/3 spośród ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

3.         Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1, pkt. 2 i 3.

4.         Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do których zostało zwołane.

5.         Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

6.         Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

§ 27.

Zarząd będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 28.

1.      Zarząd Stowarzyszenia liczy co najmniej trzy osoby i nie więcej niż siedem osób.

2.      Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków, określając liczebność Zarządu w danej kadencji w zgodzie z ust.1.

3.      Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród swojego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4.      Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

5.      Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

1)        wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

2)        przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;

3)        bieżący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;

4)        powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym.

6.         Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, lub na wniosek Zarządu, w terminie 14 dni  od daty zgłoszenia wniosku. Szczegółowe zasady określa regulamin zarządu.

§ 29.

1.         Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Zarządu.

2.         Strukturę organizacyjną Biura oraz podział kompetencji jego pracowników ustala Zarząd na wniosek Prezesa.

3.         Funkcję koordynatora i pracowników biura mogą wykonywać członkowie Zarządu lub osoby z zewnątrz, odpłatnie lub nieodpłatnie.

4.         Pracowników biura może zatrudnić Prezes zarządu Stowarzyszenia na podstawie umowy o pracę lub w formie umowy cywilnoprawnej.

§ 30.

1.         Do zakresu działania Zarządu należy:

1)        zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

2)        realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3)        określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;

4)        uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności;

5)        uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań
z działalności;

6)        podejmowanie uchwał o powołaniu lub odwołaniu członków organów doradczych,

7)         prowadzenie spraw członkowskich, w tym ewidencji członków Stowarzyszenia;

8)        kontrola merytoryczna i finansowa realizacji projektów oraz ustalanie koordynatorów projektów;

9)        podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia;

10)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
i ruchomego Stowarzyszenia;

11)    uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu;

12)    podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych
i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na spotkania zagraniczne;

13)    określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;

14)    podejmowanie uchwał o przyznaniu dyplomu, tytułu lub nagrody;

15)    wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie odznaczeń, medali itp.

16)    Walne Zebranie Członków zwoływane przez zarząd w trybie określonym  w § 23 ustęp 1 i 2 oraz § 26 ustęp 1 punkt 1) powinno się odbyć do końca czerwca danego roku kalendarzowego..

2.        Zarząd może zaproponować członkowi wspierającemu w formule słuchacza zmianę statusu na członka zwyczajnego UTW  po spełnieniu  następujących warunków:

1)      opłacania na bieżąco „czesnego” przez okres co najmniej 1 rok

2)      aktywnego uczestniczenia w działalności UTW

3.      Zarząd podejmuje decyzję w tym zakresie zgodnie z § 11 Statutu

§ 31.

1.         Do zakresu działania prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:

1)        reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2)        kierowanie pracami Zarządu;

3)        przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji rocznego sprawozdania z działalności;

4)        koordynowanie pracy Stowarzyszenia w tym działalności jednostek organizacyjnych,

5)        zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

6)        organizowania i prowadzenie statutowej działalności gospodarczej;

7)        zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych organizacji.

2.         W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres jeden z wiceprezesów Stowarzyszenia wskazany przez Zarząd.

§ 32.

1.         Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.         W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 – 5 osób spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. Ilość członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.

3.         Komisja Rewizyjna:

1)        przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności finansowej Stowarzyszenia,

2)        składa na Walnym Zebraniu Członków wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

3)        jest uprawniona do opiniowania w przedmiocie wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami
o rachunkowości.

4)        kontroluje zgodność działalności Zarządu ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5)        wydaje zalecenia oraz żąda wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

4.         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu (Prezydium) z głosem doradczym.

5.         Komisja Rewizyjna przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Walnemu Zebraniu Członków.

6.         Szczegółową organizację, tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 33.

1.         Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ilość członków Sądu Koleżeńskiego ustala Walne Zebranie Członków.

2.         Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.

3.         Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

1)        rozpatrywanie wniosków Zarządu Stowarzyszenia w wykluczenie członkostwa ze Stowarzyszenia;

2)        rozpatrywanie i orzekanie w sprawach spornej interpretacji zapisów w statucie oraz uchwałach organów Stowarzyszenia;

3)        rozpatrywanie i orzekanie w sprawach spornych między członkami Stowarzyszenia;

4)        Sąd Koleżeński działa w oparciu o opracowany przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków regulamin.

§ 34.

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1)        Upomnienia;

2)        wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 35.

1.         Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

2.         Wszelkie odwołania skierowane do Walnego Zebrania Członków rozpatrywane są na najbliższym jego posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od wniesienia odwołania.

3.         Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia nie może zostać ponownie członkiem Stowarzyszenia przed upływem 2 lat od dnia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział V. Majątek i fundusze

§ 36.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37.

1.         Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)        opłaty wpisowe i składki członkowskie;

2)        dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia;

3)        darowizny, dotacje, zapisy i spadki;

4)        granty i subwencje;

5)        wpływy z działalności statutowej w tym z odpłatnej działalności statutowej;

6)        dochody z ofiarności publicznej.

2.         Środki pieniężne, niezależnie od źródeł pochodzenia winny być przechowywane – za wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego – w banku na rachunku Stowarzyszenia. Biuro Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

3.         Składki członkowskie ustala się w wymiarze rocznym i wnosi z góry nie później niż do końca stycznia za rok bieżący. Na wniosek członka składka może być wniesiona w dwu równych ratach płatnych do końca stycznia i końca lipca za rok bieżący.

4.         Nowo przyjęci członkowie zwyczajni Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

5.         Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 38.

Zabrania się dokonywania czynności, o których mowa w art. 20 pkt. 7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 873 z póź. zm.):

1)        udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz małżonków, krewnych i powinowatych tych osób jak również osobom związanym z wymienionymi osobami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; zwanymi dalej „osobami bliskimi”;

2)         przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom i pracownikom, o których mowa w punkcie 1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych zasadach;

3)        wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób i ich bliskich, o których mowa w punkcie 1) chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4)        zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 39.

1.         Do reprezentowania Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych, w tym do podpisywania pism i dokumentów związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo prezes Zarządu Stowarzyszenia lub, w przypadku uzasadnionej nieobecności prezesa, dwóch członków Zarządu, w tym jeden
z wiceprezesów Zarządu.

2.         Do ważności składanych oświadczeń woli, nabywania praw i zaciągania zobowiązań w sprawach zwykłego zarządu wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa łącznie ze skarbnikiem lub innym członkiem Zarządu.

3.         W sprawach przekraczających zwykły Zarząd, konieczne są trzy podpisy: dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz obligatoryjnie podpis skarbnika.

§ 40.

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących,
a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizacyjnych i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe za akceptacją Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI. Zmiana statusu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41.

1.         Uchwała w sprawie uchwalenia statutu lub zmian w statucie oraz uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem trybu określonego w § 24.

2.         Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 22 ust. 4 statutu należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3.         Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od chwili wpisania do KRS.

4.         Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

5.         Wraz z rozwiązaniem Stowarzyszenia rozwiązaniu ulegają wszystkie jednostki organizacyjne Stowarzyszenia oraz jego organy doradcze.

6.         W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz innych spraw nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm.).

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 42.

1.         W uzasadnionych przypadkach, władze statutowe mogą odbywać swoje zebrania w trybie on-line przy użyciu odpowiednich środków komunikacji elektronicznej.

2.         Termin Walnego Zebrania Członków może być przesunięty w czasie zgodnie
z odrębnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, stanami klęski żywiołowej lub zagrożeniem epidemicznym.

3.         Walne Zebranie Członków po uchwaleniu zmian w statucie, zobowiązuje prezesa Zarządu do  niezwłocznego opracowania   tekstu jednolitego statutu.