Rada słuchaczy

RADA SŁUCHACZY UTW w TARNOWIE

REGULAMIN RADY SŁUCHACZY:  REGULAMIN RADY SŁUCHACZY W TARNOWIE-ANS

Ankieta Słuchaczy UTW  ANALIZA ANKIET CZŁONKÓW UTW W TARNOWIE

Zgodnie ze Statutem, Rada Słuchaczy jest organem doradczym UTW w Tarnowie

Rada Słuchaczy jest także organem przedstawicielskim wszystkich członków UTW, której zadaniem jest współudział w tworzeniu i funkcjonowaniu Stowarzyszenia  w celu realizacji zadań określonych w statucie  poprzez:

  • reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności UTW,
  • budowanie życzliwej, tolerancyjnej i serdecznej atmosfery wśród słuchaczy,
  • promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
  • twórcze i stałe kontakty ze słuchaczami

Starosta Rady Słuchaczy może występować w imieniu wszystkich słuchaczy
z wnioskami programowymi oraz w innych sprawach do Prezesa Zarządu UTW .

W dniu 30 marca 2022 r. odbyło się Zebranie Wyborcze Rady Słuchaczy, które wybrało następujące osoby do władz tego organu.

STAROSTA:Irena Pękala

ZASTĘPCA: Mariola Jabłecka

SEKRETARZ: Teresa Kluzik

CZŁONKOWIE: Urszula Marzec, Anna Czarnik

PRZEDSTAWICIELE ZESPOŁÓW I GRUP:

 

ZESPÓŁ „FERMATA „ KrystynaRomańska

ZESPÓŁ „PIN” Wanda Starostka

ZESPÓŁ „WENA”  Teresa Kluzik

GRUPA „ŁAZIKI” Urszula Marzec

GRUPA „TRAMPY” Anna Czarnik

MUZEALNY SALON III WIEKU  Jan Starostka