WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UTW 27 kwietnia 2023r. -podsumowanie cz.1

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UTW 27 kwietnia 2023r. -podsumowanie cz.1
CategoriesAktualności

Walne zebranie odbyło się w statutowym I terminie, z 49 uprawnionych członków zwyczajnych – obecnych było 29 członków mających prawo do głosowania. W Walnym zebraniu uczestniczyli także  obserwatorzy bez prawa do udziału w głosowaniach.

Zgodnie z regulaminem  w formie uchwał tzw. proceduralnych ustalono Prezydium, Komisję skrutacyjną oraz  Komisję uchwał i wniosków. W części merytorycznej Walne zebranie zapoznało się w formie audiowizualnej ze sprawozdaniem Zarządu,(załącznik poniżej)  który dotyczył działalności UTW za okres 2022r. W głosowaniu zostało jednogłośnie przyjęte.

Pani Księgowa w imieniu zarządu przedstawiła bilans finansowy stowarzyszenia za okres 2022r. z dodatkowymi tabelami przychodów i kosztów oraz wydatków  ogólno-administracyjnych w ujęciu analitycznym. Komisja Rewizyjna przedstawiła swój protokół z kontroli Zarządu za 2022r. wskazując jednoznacznie, że nie ma merytorycznych zastrzeżeń do pracy zarządu za 2022r. W głosowaniu nad uchwałą dotyczącą działalności zarządu wszyscy głosujący byli za pozytywnym przyjęciem uchwały.

W następnym punkcie Zarząd przedstawił swoje propozycje dotyczące zmian w statucie, które uzyskały poparcie członków stowarzyszenia.

Zarząd przedstawił wniosek o przyznanie tytułu członka honorowego UTW za całokształt swojej działalności aktualnemu Prezesowi Zarządu panu Stanisławowi Wiatrowi. Wniosek uzyskał aprobatę Walnego zebrania

W kolejnym punkcie  przedstawiciel zarządu zreferował wyniki kilkumiesięcznej pracy dotyczącej weryfikacji członków zwyczajnych i członków wspierających w formule „słuchacza” Liczbowe wyniki przedstawia tabela (załącznik poniżej). Z jednej strony jest powód do satysfakcji ale jest też pokaźna liczba członków, którzy od dłuższego czasu zaprzestali płacenia składek członkowskich jak też czesnego co spowodowało, że zarząd zgodnie ze statutem ustalił imienne listy członków UTW do skreślenia. Walne zebranie zaakceptowało ten fakt, uznając równocześnie w swojej uchwale – na wniosek zarządu,  aby ostateczny termin skreślenia   przesunąć do końca czerwca 2023r. celem wykonania dodatkowych rozmów  przez biuro zarządu z   osobami będącymi na tych listach.

Ostatnim punktem była dyskusja o bieżących problemach i trudnościach w działalności UTW, Zarząd przedstawi te kwestie w kolejnym komunikacie po Walnym Zebraniu.

sprawozdanie Zarządu UTW

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UTW

LICZBOWE ZESTAWIENIE CZŁONKÓW UTW

lista czlonkow 2023