Sprawozdanie z realizacji Aktywny Senior 2021/2022

Categories2020/2021AktualnościGaleria

Sprawozdanie z realizacji zadań Województwa Małopolskiego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny Senior „Z radością odkrywamy świat na nowo” za okres od 01.09.2021 – 29.11.2022

Zadanie służyło aktywizacji społeczno-kulturalnej pokolenia 60+, edukacji , upowszechnieniu zdrowego i aktywnego stylu życia.

Realizacja zadania przybrała następujące formy:

  1. Zrealizowano 30 godzin warsztatów muzycznych zespołu wokalnego Fermata prowadzonych przez Krystynę Romańską Kapek i Filipa Kota. Przyniosły one nabycie nowych umiejętności w dziedzinie muzyki, wyzwoliły inspirację twórczą, podniosły poziom artystyczny zespołu i umożliwiły jego występy w przestrzeni publicznej miasta.
  2. Zrealizowano 30 godzin warsztatów teatralnych Kabaretu Pin prowadzonych przez Matyldę Baczyńską dyrektor artystyczną Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie. Warsztaty udoskonaliły sztukę wypowiedzi teatralnej oraz ruch sceniczny uczestników projektu, znakomicie utworzyły „obrazki” sceniczne prezentowane w różnych okolicznościach i miejscach na terenie miasta.
  3. Zrealizowano 30 godzin warsztatów zespołu malarskiego Vena prowadzonego przez artystę malarza i wykładowcę Instytutu Sztuki Akademii Nauk Stosowanych dr hab. Romana Fleszara. Powstały różne formy prac plastycznych portrety, tkanina artystyczna, pejzaż, martwa natura.
  4. We wrześniu odbyła się Biesiada Integracyjna „W żółtych płomieniach liści”, w której udział wzięło 50 seniorów. Bardzo cenny okazał się wielowątkowy charakter wydarzenia. Spotkanie miało miejsce w malowniczej scenerii Beskidu Niskiego lasów, łąk, pasącego się stada danieli. Bardzo dobre warunki do leśnego spaceru a następnie biesiady okraszonej śpiewem, tańcem i muzyką, znakomicie zintegrowały seniorów. Biesiada stworzyła szanse na rozmowy i dyskusje związane z codziennym życiem seniorów.
  5. Spotkania pod nazwą Muzealny Salon III Wieku mają już w Tarnowie wieloletnią tradycję. W ramach realizacji zadania seniorzy spotkali się z podróżnikami Januszem Foszczem i Robertem Piechnikiem. Odbyli w ten sposób pełną wrażeń wirtualną podróż do Santiago de Compostela. Docenić tu należy poznawczy i emocjonalny charakter tego spotkania. Spotkanie pod nazwą  „Muzyczny Tarnów – lat Swing i Big beat” prowadzone przez dziennikarza muzycznego Krzysztofa Borowca miało charakter zarówno wspomnieniowy/ muzyczny Tarnów lat 60/ jak i pełną dobrych emocji edukację muzyczną. Szczególna wymowa tego spotkania polegała też na tym, że muzyka swing i big beat jest ciągle bliska swą wymową dla pokolenia 60+.
  6. Tarnowski Marsz po zdrowie zorganizowany został na terenie pięknego zabytkowego Parku Sanguszków i obiektów Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Słoneczne Wzgórze. Wydarzenie obfitowało w różne formy aktywności. Zarówno park jak i otaczające go wzgórza wykorzystane zostały do marszu nordic walking a siłownia na wolnym powietrzu była okazją do różnych ćwiczeń fizycznych. Bardzo cenne i pouczające było spotkanie z fizjoterapeutą, który teoretycznie i praktycznie wskazał na znaczenie ruchu w tworzeniu modelu zdrowego, sprawnego i aktywnego seniora oraz nawyku dbania o zdrowie, sprawność fizyczną i intelektualną. Szczególna wartość wydarzenia polegała na tym, że jego uczestnikami były również osoby niepełnosprawne przebywające w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Słoneczne Wzgórze. Spotkanie miało duży ładunek treści z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz dużą siłę integracyjną budującą pozytywne więzi międzyludzkie.
  7. Rezultaty zadnia publicznego Aktywny Senior mają trwały efekt. Zakłada się bowiem, że zrealizowane formy edukacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej starszego pokolenia stworzyły model zdrowego i aktywnego życia na emeryturze oraz twórczego spędzenia wolnego czasu. Wszystkie formy realizacji zadań są twórczą inspiracją do szeroko rozumianego rozwoju osobistego każdego z uczestników projektu. Projekt „Z radością odkrywamy świat na nowo” to szansa na utrwalenie dobrego wizerunku Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych organizacji senioralnych jako filaru wsparcia w dobie starzejącego się społeczeństwa. Wszystkie rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji zadania stanowią rodzaj „podwaliny” do kontynuacji i budowy programu Uniwersytetu Trzeciego Wieku na kolejne lata.

Koordynator Marta Garwol