Dr hab.Małgorzata Kołpa Rektorem elektem na kadencję 2020-24

CategoriesAktualności

Decyzja Kolegium Elektorów była tym razem jednogłośna. Wszyscy biorący udział w głosowaniu na Rektora PWSZ w Tarnowie na kadencję 2020-2024 oddali swój głos na dr hab. Małgorzatę Kołpę, prof. PWSZ. Zgodnie z protokołem Uczelnianej Komisji Wyborczej, prof. Małgorzata Kołpa uzyskała tym samym wymaganą większość. 

Małgorzata Kołpa jest doktorem habilitowanym nauk o zdrowiu, magistrem pielęgniarstwa. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracę doktorską pt.: Stopień redukcji masy ciała a natężenie bólu i stan funkcjonalny pacjentów leczonych z powodu dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu CMUJ w Krakowie.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Doświadczenie pielęgniarskie zdobyła na Bloku Operacyjnym oraz Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Od 2003 roku zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Od 2005 r. pełniła funkcję zastępcy Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa, a od 2012 r. przejęła obowiązki Kierownika. Jako Kierownik znacząco przyczyniła się do utworzenia studiów magisterskich. Jest Prorektorem ds. Współpracy i Rozwoju bieżącej kadencji.

Jej pasją jest praca ze studentami. Wraz ze studentami kierunku Pielęgniarstwo stworzyła Koło Naukowe. Jako jego opiekun, przygotowywała studentów do wystąpień na licznych konferencjach naukowych, na których jej podopieczni częstokroć zdobywali nagrody i wyróżnienia. Koordynuje nauczanie przedmiotów neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (opracowała plan i program nauczania oraz skrypt). Kierowała pracą Komisji Dydaktycznej i Komisji Jakości działającej przy Zakładzie Pielęgniarstwa. Brała udział w opracowaniu programu kształcenia i przewodnika dla studentów pielęgniarstwa. Koordynator ds. studenckiej wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS, w ramach którego wygłosiła wykłady na Uniwersytecie w Treście – Włochy i w Centria University of Applied Science Kokkola – Finlandia.

Brała udział w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej, uczestniczyła w opracowywaniu Projektu w ramach ZPOR – Działanie 2.1, Rozwój Umiejętności Powiązany z Potrzebami Regionalnego Rynku Pracy, Możliwości Kształcenia Ustawicznego w Regionie – Studia Wyższe dla pielęgniarek, w pracy nad projektem w ramach Funduszu PHARE – Grant I i II edycja, współpracowała przy przygotowaniu umowy ramowej i potrzebnych dokumentów w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, poddziałanie 2.3.2 POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007/2013) „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych”. Zajmowała się administrowaniem Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

Była organizatorem licznych konferencji naukowo-szkoleniowych skierowanych dla środowiska medycznego, w tym cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”. Z jej inicjatywy przeprowadzono wiele akcji wspierających potrzebujących, począwszy od promowania krwiodawstwa, poprzez organizację Jasełek i wspólnego kolędowania studentów ówczesnego Instytutu Ochrony Zdrowia i pacjentów tarnowskich szpitali, po zbieranie funduszy na budowę hospicjum Via Spei.

Działalność naukowa dr hab. Małgorzaty Kołpy obejmuje badania z obszaru zdrowia publicznego połączone z edukacją zdrowotną w zakresie kształtowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży szkolnej i ich rodzin. Jest współautorem i realizatorem programu „Zdrowy Tarnowianin” realizowanego w latach 2014-2017. Małgorzata Kołpa jest autorką kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz licznych rozdziałów w recenzowanych monografiach. Jest promotorem oraz recenzentem wielu prac licencjackich i magisterskich a także promotorem pomocniczym wyróżnionej pracy doktorskiej. Jako kierownik Zakładu Pielęgniarstwa nawiązała współpracę z wieloma instytucjami z Tarnowa i regionu. Od 2005 r. członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, od 2011 r. członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, w której udziela się w pracach Komisji Kształcenia. Jest współzałożycielką i redaktorem tematycznym czasopisma Health Promotion & Physical Activity.

 

Skip to content