Rada programowa

Zarząd Stowarzyszenia UTW na  posiedzeniu Zarządu w dniu 14 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr 11/Z/2021 zatwierdził nowy skład Członków Rady Programowej Stowarzyszenia UTW.

W dniu  7 kwietnia 2022 r. odbyło się  posiedzenie Rady Programowej, której członkowie przyjęli następujące funkcje:

* Przewodnicząca – Krystyna Latała

* Wiceprzewodniczący –   Stanisław Sorys

* Sekretarz  –  Magdalena Siedlik

* Członkowie: Małgorzata Kołpa

                        Dorota Krakowska

                        Lidia Jaźwińska

                        Elżbieta Pecka

                        Jerzy Feret

                        Marek Smoła

                        Andrzej Szpunar

—————————————————————————————————————————-

 

Notatka
ze spotkania Przedstawicieli  Zarządu i Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku z   Kierownictwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dnia 17 listopada 2017 r.

Obecni:

–  Rektor PWSZ – dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ
–  Prorektor PWSZ ds. Współpracy i Rozwoju – dr Małgorzata Kołpa
–  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – dr hab. Stanisław Sorys, Przewodniczący Rady Programowej UTW
–  mgr Krystyna Latała – Wiceprzewodnicąca Rady Programowej UTW, wiceprezes Zarządu UTW
–  mgr Maria Kanior – Prezes Zarzadu UTW
–  mgr Stanisław Wiatr – Wiceprezes Zarządu UTW
–  mgr Maria Gajda – Sekretarz Rady Programowej UTW

Na spotkaniu omówiono:
– wstępne warunki startu w konkursie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018. Projekt winien być złożony przez PWSZ  wraz z min. czteroma Uniwersytetami Trzeciego Wieku i co najmniej dwoma  podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie edukacji dla słuchaczy trzeciego wieku.  Wspólny projekt należy złożyć przed 3 grudnia 2017 r. Szczegóły projektu będą ustalane z Panią Prorektor PWSZ  ds. Współpracy i Rozwoju – dr Małgorzatą Kołpa
– problemy związane z wynajmem pomieszczeń dla UTW. Pani Rektor stwierdziła, że Uczelnia cieszy się dużym powodzeniem i z powodu braku sal wykładowych, zajęcia odbywają się do godz. 20 lub 21-szej,
– Zarząd UTW apelował o pomoc w pozyskaniu drukarki, kserokopiarki oraz licencji na program Worda celem  sprawnego funkcjonowania Sekretariatu UTW.  Zarząd UTW uzyskał wstępną aprobatę ze strony Uczelni i Wicemarszałka Stanisława Sorysa.

Notatkę spisała Maria Gajda

Protokół

z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie dnia 09 października 2017 r.

Obecnych 8 Członków Rady, Prezes UTW Maria Kanior, nieobecnych usprawiedliwionych 5 Członków Rady – według załączonej listy obecności

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej dr hab. Stanisław Sorys – Vicemarszałek Województwa Małopolskiego, proponując następujący porządek spotkania;

Zatwierdzenie porządku obrad.

Informacja o stanie realizacji działań w roku 2016/2017 oraz bieżące kierunki aktywności UTW.

Omówienie sytuacji UTW w przyszłości w kontekście zmian przepisów dot. organizacji pozarządowych

Sprawy bieżące.

Ad.1. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Na wstępie przypomniano treść regulaminu Rady Programowej, w tym zasady współpracy. Postanowiono, że obligatoryjnie Rada będzie obradowała 2 x w roku tj. na koniec stycznia i w połowie października każdego roku oraz dodatkowo będzie brała udział w opiniowaniu materiałów dotyczących startowania UTW w konkursach celem pozyskania środków finansowych na działalność Uniwersytetu

Ad. 2. Pani Prezes Maria Kanior omówiła efekty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie w 2016/2017 r. wynikające z projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Tarnowa, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz wolontariatu. Zwróciła uwagę na duże trudności w realizacji celów i zadań UTW w okresie od stycznia do kwietnia (zanim spłyną środki finansowe z nowych projektów). Dlatego też – podkreśliła –jeśli w bieżącym roku będzie realizowany UMWM projekt „Cztery pory roku seniora” (obecnie trwa głosowanie) przez UTW – będzie możliwość ciągłej realizacji zadań . W dyskusji Pani Krystyna Latała stwierdziła, że w organizacjach pozarządowych jest ustawiczny brak środków finansowych na działalność. Na UTW chcąc mieć atrakcyjne zajęcia, dobrych wykładowców to musi mieć pieniądze. Pan Andrzej Gerlach stwierdził, że oferta naszego Uniwersytetu w porównaniu z innymi okolicznymi jest na wysokim poziomie.

Pani Maria Kanior nakreśliła kierunek działań w roku 2017/2018; interesujące wykłady, seminaria (poszerzenie wiedzy z wykładów), kury języka angielskiego – regularnie – oraz inne formy edukacji.

Ad.3. Pan Marszałek Stanisław Sorys stwierdził, że Urząd Marszałkowski również ogłasza dużo konkursów i projektów, w tym z PFRON – u i można w nich uczestniczyć, korzystając ze środków finasowych . Wiele projektów, w różnych kwotach obejmuje również turystyka i sport . Zwrócił również uwagę na kierunek rewitalizacji społecznej, która później przeradza się w rewitalizację terenów.

W dyskusji Pani Maria Kanior zwróciła uwagę, że ważne jest dobre opisanie zrealizowanych projektów, Pan Andrzej Gerlach mówił o konieczności uwidaczniania przez biorców projektów na stronie internetowej UTW szczegółowych działań z informacją, skąd pochodzą środki na realizacją zadania. Pani Lidia Jaźwińska stwierdziła, że na stronie www UTW widoczne jest logo instytucji wspierającej.

Ad.4. Na prośbę Pani Prezes Marii Kanior przyjęto wniosek aby Zarząd Rady Programowej w osobach Pan Marszałek Stanisław Sorys, Pani Prezydent Krystyna Latała, sekretarz Rady Maria Gajda oraz Prezes Zarządu UTW Maria Kanior spotkali się z Panią Rektor PWSZ Jadwigą Laska celem dopracowania zasad współpracy Uczelni i Uniwersytetu w roku 2017/2018 i następnych. W tym celu Zarząd UTW niezwłocznie określi w formie pisemnej potrzeby i projekt zasad współpracy a Przewodniczący Rady Programowej Pan Marszałek Stanisław Sorys ustali z Pania Rektor PWSZ dogodny termin spotkania.

Pan Przewodniczący Rady Programowej Stanisław Sorys zwrócił się do Pani Prezes UTW Marii Kanior o przedstawienie Radzie Programowej wstępnych prognoz i projektów, aby Rada mogła wywiązać się z przypisanych jej zadań oraz serdecznie podziękował Wszystkim za aktywność na posiedzeniu.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała

Maria Gajda i Ludwika Gawron

 

POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ

Odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej UTW przy PWSZ w Tarnowie. Posiedzenie prowadził przewodniczący rady Wicemarszałek Stanisław Sorys. W radzie uczestniczyli jej członkowie Ludwika Gawron – UTW,Andrzej Gerlach – wykładowca UTW,Lidia Jaźwińska – Przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów, Agnieszka Kawa – Dyrektor Centrum Sztuki Mościce, Jolanta Stanienda – Wykładowca PWSZ w Tarnowie,AndrzejSzpunar – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie,Józef Węglarz – były Prorektor PWSZ oraz zaproszona na to posiedzenie Prezes M. Kanior.

Tematem przewodnim posiedzenia była informacja o udziale Tarnowskiej UTW w projekcie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rada podjęła decyzję o udziale w tym projekcie w oparciu o Uniwersytet Rolniczy. Rozmowy wstępne w przedmiotowej sprawie z rektorem UR przeprowadził przewodniczący Rady Stanisław Sorys. Ustalono, iż na robocze ustalenia z uczelnią uda się zespół pod kierunkiem Prezes UTW M.Kanior.