Rada słuchaczy

 

1. Irena Pękala
2. Teresa Rakocińska
3. Danuta Sitko
4. Urszula Marzec
5. Anna Czarnik
6. Andrzej Bykiewicz

 

 

 

Zadania Rady UTW przy PWSZ w Tarnowie

1. Irena Pękala Starosta

 •  Organizacja pracy Rady
 •  Współpraca z Zarządem
 •  Reprezentowanie Rady na zewnątrz
 •  Pozyskiwanie Słuchaczy do współpracy z Radą Słuchaczy w razie potrzeb

2. Teresa Rakocińska Zastępca Starosty

 • Zastępowanie Starosty w przypadku jego nieobecności
 • Organizacyjne zabezpieczenie własnych uroczystości i wyjazdów do opery, operetki, kina, teatru, na sztuki teatralne, balet i inne.
 • Opracowywanie ankiet wspólnie z Irena Pękala, Zarządem, ich przeprowadzanie i analiza oraz zapoznanie ogółu Słuchaczy z ich wynikami
 • Realizacja innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Uniwersytetu.

3. Danuta Sitko Sekretarz

 • Protokołowanie posiedzeń Rady
 • Prowadzenie Kroniki Rady Słuchaczy
 • Realizowanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb UTW

4. Urszula Marzec Członek

 • Dostarczenie informacji na stronę internetową UTW o pracy Rady Słuchaczy.
 • Planowanie, organizowanie i dokumentacja wycieczek pieszych w ramach klubu „Łaziki”
 • Realizowanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb UTW.

5. Anna Czarnik Członek

 • Planowanie, organizowanie i dokumentacja wycieczek pieszych w ramach klubu „Tramp”
 • Współdziałanie z Urszulą Marzec w ramach przekazywania informacji o pracy Rady na stronę internetową UTW.
 • Realizowanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb UTW.

 

6. Andrzej Bykiewicz Członek

 • Organizacja zajęć tanecznych.
 • Stworzenie zespołu tanecznego i prezentacja jego osiągnięć na forum UTW.
 • Realizowanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb UTW.

 

Zakończyła swą trzyletnią kadencję Rada Słuchaczy UTW w składzie: Zofia Rech, Marta Garwol, Buben Ewa, Dąbrowska Danuta, Zdzisława Moszumańska, Teresa Rakocińska i Jerzy Wróbel.
Wszystkim członkom podziekowania przekazał Prezes UTW Stanisław Wiatr, podkreślając liczący się dorobek Rady i aktywność w działalnosci UTW.

Ustępującej Radzie podziękowali także wszyscy obecni słuchacze.

Od nowego Roku Akademickiego rezygnację z funkcji członka Rady Słuchaczy złożyła Danuta Dąbrowska.

WYBRANO NOWĄ RADĘ SŁUCHACZY

Zakończyła swą trzyletnią kadencję Rada Słuchaczy naszego Uniwersytetu w składzie:Ludwika Gawron – starosta, Zofia Rech – vice starosta, Jerzy Wróbel – vice starosta, Kazimierz Krupa – skarbnik, Barbara Sadowska – sekretarz, Zdzisława Moszumańska i Krystyna Romańska – członkowie.

Były to trzy lata intensywnej, owocnej i widocznej pracy oraz zaangażowania całego składu Rady Słuchaczy, a przede wszystkim Starosty Ludwiki Gawron i sekretarza Barbary Sadowskiej. Radę cechowała kreatywność, solidność w realizacji przyjętych zadań, ale przede wszystkim wspólna odpowiedzialność za wizerunek uniwersytetu i jakość jego działania, co m.in. usankcjonowane zostało przyznaniem UTW ZŁOTEGO CERTYFIKATU, co wielokrotnie podkreślała w swoim wystąpieniu dziękując Radzie, Prezes Maria Kanior.

Zakończenie jednej kadencji Rady, rozpoczęło kadencję kolejną. W wyniku tajnych wyborów przeprowadzonych w dniu 25.02.2016, wybrano nową Radę Słuchaczy. W jej składzie znaleźli się: Buben Ewa, Dąbrowska Danuta, Garwol Marta, Moszumańska Zdzisława, Rakocińska Teresa, Zofia Rech, Jerzy Wróbel. Funkcję Starosty Rady Słuchaczy powierzono ZofiRech, pełniącej w minionej kadencji funkcję vice starosty. Osobie doświadczonej i znającej specyfikę działania Rady Słuchaczy. Funkcję vice Starosty objęła Teresa Rakocińska.

W nowej Radzie Słuchaczy pozostało trzech członków ze składu starego. Z kandydowania do nowej Rady z uwagi na inne obowiązki na UTW zrezygnowała: Ludwika Gawron, Barbara Sadowska i Krystyna Romańska.

Starej Radzie Słuchaczy należą się słowa uznania i podziękowania. Pozostawiła po sobie spory dorobek, który na trwale wpisał się w 10 letnią historię UTW. Nowej należy życzyć, aby go wzbogaciła – otwierając kolejne dziesięciolecie.

tekst L.Jażwińska